АҚПАРАТ

Егер сіздің статусыңыз «Мақұлданған» болса, Сізге қажет:

1.ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
2.“Үміт” білім алушыларға қызмет көрсету орталығының (БАҚКО) маманы- СҚО деген жерге (каз)
3. Сізге ОҚМПУ-дың “Үміт” БАҚКО-на жеке құжатты (ауыстыру немесе қайта қабылдауға ұсынылған құжаттардың түпнұсқалары) тапсыру уақыты туралы қосымша хабарлаймыз .

ИНФОРМАЦИЯ

Если в Вашем статусе указано «Одобрено», то Вам необходимо:

1. ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ ПЕДОГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
2. Специалист Центра обслуживания обучающихся (ЦОО) “Үміт” .
3. О времени сдачи личного дела (оригиналы документов, представленных для перевода или восстановления) В ЦОО “Үміт” ЮКГПУ студента ЮКМПУ сообщим дополнительно.ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ барлық нысандағы білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдауды ағымдағы жылдың 17 - 21 қаңтар аралығында жүргізетіндігін ХАБАРЛАЙДЫ!
Ауысу және қайта қабылдау білім беру бағдарламасының таңдалған тобына сәйкес мамандандырылған пәндерді тапсыру туралы ҰБТ сертификаты негізінде жүзеге асырылады!

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ ПЕДОГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ перевод или восстановление обучающихся всех форм обучения в период с 17 по 21 января текущего года!
Перевод и восстановление осуществляется на основании сертификата ЕНТ о сдаче соответствующих профильных предметов по выбранной группе образовательной программы!

Қажетті құжаттар тізімі / Перечень необходимых документов

Талаптарға сәйкес келмейтін құжаттар қарастырылмайды!
Не соответствующие требованиям документы не рассматриваются!